KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KALOR Piotr Przybylski z siedzibą w Krakowie przy Nowosądeckiej 54/3, 30-683 Kraków, tel.: +48 (12) 655-60-40, e-mail: biuro@kalor..pl.
 2. inspektorem ochrony danych w KALOR jest Pan Piotr Przybylski / biuro@kalor.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):
  • w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Pana/Panią z firmą KALOR
  • przedstawienia oferty własnych produktów;
  • w celu realizacji praw i obowiązków ustawowych i umownych administratora danych osobowych związanych z realizacją inwestycji, zlecenia w odniesieniu do której Pan/Pani zawarli z Administratorem umowę.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione powiązanym odbiorcom danych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych m.in. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierskie oraz IT lub firmom wykonawczym/podwykonawczym – tylko w razie konieczności.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy/ wykonania zlecenia/przeprwadzenia transakcji zakupu/przez okres wymagany przepisami prawa/księgowymi
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko zgoda, umowa oraz zautomatyzowane przetwarzanie i nie dotyczy podmiotu publicznego art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lub może być wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych w wymaganych okolicznościach skutkować będzie brakiem rozpatrzenia zapytania/realizacji usługi/zakupu
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.